KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1
Giriş
1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar YERLİARA tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Mal/Hizmet Talebi veya Şirket Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.
1.2. YERLİARA hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. YERLİARA, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil push bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2
Tanımlar
İşbu Sözleşme metni içerisinde;
2.1. “YERLİARA” ……………………… Anonim Şirketi’ni,
2.2. “Web Sitesi” YERLİARA internet sitesini,
2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,
2.4. “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,
2.5. “Mal/Hizmet Alan” Web Sitesi üzerinden Mal/Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı,
2.6. “Mal/Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) Hizmet sağlamak üzere Web Sitesi üzerinden Şirket Profili oluşturan ve Üye Mal/Hizmet Veren sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Mal/Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Mal/Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.),
2.7. “Şirket Profili” Mal/Hizmet Veren’in Mal/Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Mal/Hizmet Alanlar tarafından sunulan Mal/Hizmet Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,
2.8. “Mal/Hizmet Talebi” Mal/Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Mal/Hizmet Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan Mal/Hizmet Talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından YERLİARA tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Şirket Profilleri arasından Mal/Hizmet Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini,
2.9. “Teklif” Mal/Hizmet Veren’in, Mal/Hizmet Alan’ın gönderdiği Mal/Hizmet Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir süre ve belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,
2.10. “Sabit Fiyat” Rezervasyon Sistemi’nde Mal/Hizmet Alan’lara Mal/Hizmet Veren yönlendirilmesi üzerine, Mal/Hizmet Alan tarafından Mal/Hizmet Veren’e ödenecek olan ve Web Sitesi üzerinden hizmet için önceden açıklanan standart birim bedeli,
2.11. “Anlaşmaya Varılmış İş” Mal/Hizmet Veren’ler tarafından Sistem üzerinden gönderilen Teklif’in Mal/Hizmet Alan tarafından Sistem üzerinden kabul edilmesi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından Rezervasyon Sistemi üzerinden Mal/Hizmet Talebi’nin onaylanması,
2.12. “Rezervasyon Sistemi” Niteliğine göre bazı hizmetler açısından Web Sitesi’nde sunulan ve Mal/Hizmet Alan’ın Mal/Hizmet Talebi oluştururken tek seferlik veya düzenli olarak talep edeceği hizmete ilişkin gün ve saat kendisine Mal/Hizmet Veren yönlendirilmesini talep edeceği sistemi,
2.13. “Online Ödeme Sistemi” Mal/Hizmet Alan’ın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin ücretin ve Mal/Hizmet Veren’in YERLİARA’ya ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, YERLİARA veya YERLİARA’nın işbirliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Mal/Hizmet Alan’dan tahsilini sağlayan sistemi,
2.14. “Teklif Verme Ücreti” Mal/Hizmet Veren’in Mal/Hizmet Alan’a teklif iletme hakkını kazanabilmesi için YERLİARA’ya ödeyeceği Mal/Hizmet Bedelini,
2.15. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,
2.16. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,
ifade eder.

Madde 3
YERLİARA Tarafından Sunulan Hizmetler
3.1. YERLİARA, Mal/Hizmet Veren ve Mal/Hizmet Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya Mal/Hizmet Talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
3.2. YERLİARA yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, YERLİARA aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

KULLANIM ŞARTLARI
Madde 4
Üyelik Sistemi
4.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Mal/Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre’nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. YERLİARA, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.
4.2. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. YERLİARA, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.
4.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

Madde 5
Mal/Hizmet Talebi Oluşturulması
5.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Mal/Hizmet Talebi oluşturabilir.
5.2. Geçerli bir Mal/Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
5.3. YERLİARA, Mal/Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Mal/Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Mal/Hizmet Alan’a aittir.
Madde 6
Şirket Profili Oluşturma
6.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşulları ve Üye Mal/Hizmet Veren Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Şirket Profili oluşturup Mal/Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.
6.2. Şirket Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Şirket Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.
6.3. Yönetmelik Madde 5/4 gereği,
6.3.1. YERLİARA üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
6.3.2. YERLİARA üzerinden hizmet satışı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının aracı hizmet sağlayıcıda bulunduğuna ilişkin bilgi.
6.4. Mal/Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Mal/Hizmet Veren’in yükümlülükleri profil oluşturma öncesinde onaylanması gereken Üye Mal/Hizmet Veren Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte Mal/Hizmet Alan’a iletmek Mal/Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. YERLİARA’nın söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.5. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan YERLİARA; 01.07.2016 tarihinden itibaren takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

Madde 7
Teklif
7.1. Mal/Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Mal/Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Mal/Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif eder. Kazanan Teklif, Mal/Hizmet Alan tarafından kabul edilen Teklif’tir.
7.2. Teklif sunumu, Mal/Hizmet Alan tarafından kabul edilmesi halinde Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden hizmeti sağlamak üzere Mal/Hizmet Alan ile bağlayıcı yasal bir anlaşma yapılması anlamına gelir. Mal/Hizmet Veren’in ilgili işe ilişkin keşif yapması üzerine Teklif’te verilen fiyatlar değişebilir, söz konusu hallerde Teklif fiyatı taraflarca anlaşmaya varılarak güncellenir.
7.3. Rezervasyon Sistemi haricinde, onaylanan bir Teklif’e konu olan hizmete ilişkin her türlü değişiklik Mal/Hizmet Alan ile birlikte Mal/Hizmet Veren tarafından ortaklaşa olarak Web Sitesi üzerinde kararlaştırılmalıdır. Web Sitesi’nden gönderilen bir Mal/Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak YERLİARA’ya bildirilmeksizin, YERLİARA’ya aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların anlaştığı ve teklif verildiği YERLİARA tarafından tespit edilirse, YERLİARA sağlanan hizmete ilişkin komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili komisyon Mal/Hizmet Veren tarafından YERLİARA’ya ödenir.
7.4. Verilen Teklifler Mal/Hizmet Verenler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Mal/Hizmet Veren’in belirttiği süreden önce Teklif’i geri çekmesinden YERLİARA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.5. YERLİARA, teklif verme işlemini Mal/Hizmet Veren’ler için ücretli olarak sunabilir, teklif başına veya teklifteki bedel üzerinden veya farklı bir şekilde Teklif Verme Ücreti alabilir. Mal/Hizmet Veren, teklif verdiği hizmetler için keşif veya ek masraf yapsa bile, teklifinin kabul edilmemesi, teklifinin Mal/Hizmet Alan tarafından görülmemesi veya aynı hizmet için başka Mal/Hizmet Veren’lerin de teklif vermiş olması, hiç bir şekilde Mal/Hizmet Veren’e teklif ücretinin iade edilmesi anlamına gelmemektedir.

Madde 8.
Şirket Profili, Mal/Hizmet Talebi ve Tekliflerin İçeriği
8.1. Şirket Profilleri, Hizmet Talepleri ve Teklifler ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (f) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (g) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde YERLİARA’nın sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Mal/Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir.
8.2. Şirket Profilleri, Hizmet Talepleri ve Tekliflere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Mal/Hizmet Veren, Mal/Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup YERLİARA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 9
Ödeme
9.1. Mal/Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, hizmetin ifası sonrasında Mal/Hizmet Veren’e doğrudan ödeyebilir veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilirler. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
9.2. Mal/Hizmet Veren, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında YERLİARA’ya bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Mal/Hizmet Alan’dan tahsil eder.
9.3. Online Ödeme Sistemi’ne YERLİARA’nın işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Mal/Hizmet Alan ve Mal/Hizmet Veren arasındaki ilişki YERLİARA’dan bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
9.4. Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Mal/Hizmet Veren tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler YERLİARA’dan talep edilemeyecek olup YERLİARA yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli, teklif verme ücreti veya iletişim hakkı için Mal/Hizmet Veren’lere fatura kesmekle yükümlüdür.
9.5. Mal/Hizmet Alanların hizmet bedellerini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptıkları durumlarda YERLİARA Mal/Hizmet Alanlar tarafından talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. YERLİARA’nın, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Mal/Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Mal/Hizmet Talebi’ne uygun Mal/Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Mal/Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Mal/Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.
9.6. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde YERLİARA yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.
9.7. İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla Mal/Hizmet Veren, YERLİARA’da sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Mal/Hizmet Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, YERLİARA’yı temsilci olarak atamaktadır. Mal/Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Mal/Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla YERLİARA’ya yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Mal/Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde YERLİARA, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Mal/Hizmet Veren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 10
Mal/Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması
10.1. Mal/Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Mal/Hizmet Veren ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak […….@……………] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.
10.2. Mal/Hizmet Bedeli İadesi ilgili Mal/Hizmet Veren tarafından yapılacaktır. Mal/Hizmet Bedeli YERLİARA’dan talep edilemez. YERLİARA yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:
a) Mal/Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;
b) Mal/Hizmet Talebinin ilgili Mal/Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Mal/Hizmet Talebinin zorunlu iptali;
c) Mal/Hizmet Veren’in edimi ifa etmediği veya Teklif’in Mal/Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Teklifin iptali;
d) Hizmet kapsamının Teklif’le uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;
e) İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Mal/Hizmet Veren onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali; ve
f) Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.
10.3. YERLİARA Mal/Hizmet Veren ve Mal/Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
10.4. Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Mal/Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.
10.5. Mal/Hizmet Veren tarafından satın alınan İletişim veya Teklif Verme Hizmeti, hizmete başlanmamış olmak ve hiç kullanılmamış olmak kaydıyla satın alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına konu olabilir. Süresi içinde Cayma hakkı kullanılmadığı veya ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve YERLİARA tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.

Madde 11
Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı
11.1. YERLİARA’nın Mal/Hizmet Alan ile Mal/Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. YERLİARA, Mal/Hizmet Alan ve Mal/Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Mal/Hizmet Alan’ın bölgesinde, Mal/Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Mal/Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Mal/Hizmet Alanlar Mal/Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.
11.2. Web Sitesi aracılığı ile Mal/Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Mal/Hizmet Verenlere aittir. YERLİARA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
11.3. YERLİARA, Mal/Hizmet Veren’i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. YERLİARA, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Mal/Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Mal/Hizmet Veren’leri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, YERLİARA’nın vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
11.4. YERLİARA, Mal/Hizmet Veren ve Mal/Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Mal/Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Mal/Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan YERLİARA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
11.5. YERLİARA, Rezervasyon Sistemi’nde yalnızca Mal/Hizmet Veren’lerin uygunluk durumuna göre sisteme kayıtlı Şirket Profilleri arasından Mal/Hizmet Alanlara uygun olan Mal/Hizmet Veren profillerini yönlendirir. YERLİARA yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen Sabit Fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.
11.6. YERLİARA Mal/Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. YERLİARA, Rezervasyon sisteminde yer alan hizmetlere ilişkin olarak yalnızca ilgili Mal/Hizmet Verenler ile görüşme yapmaya çalışır ve gerekli gördüğü durumlarda söz konusu Mal/Hizmet Veren tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapmaya çalışır. YERLİARA tarafından doğrulansa dahi referans kontrolleri bir Mal/Hizmet Veren’in gelecekteki davranışlarını belirlemez.
11.7. YERLİARA, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Mal/Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Mal/Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Mal/Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin YERLİARA’ya yönelmesi halinde, YERLİARA, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Mal/Hizmet Veren’e rücu veyahut YERLİARA’daki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.
11.6. Rezervasyon Sisteminde Mal/Hizmet Alan’dan veya Mal/Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde Mal/Hizmet Alan’ın adreste bulunmaması, Mal/Hizmet Veren’in ilgili tarih ve saatte hizmetin ifası için gitmemesi, Mal/Hizmet Alan’ın rezervasyon sırasında belirttiği gün ve saat tercihine uygun bir Mal/Hizmet Veren bulunamaması vb.) dolayı YERLİARA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. YERLİARA söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Mal/Hizmet Veren’e veya Mal/Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.
11.9. Mal/Hizmet Veren tarafından Şirket Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Mal/Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, YERLİARA’nın hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
11.10. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Mal/Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Mal/Hizmet Veren’e aittir. YERLİARA’nın ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Mal/Hizmet Verenlere aittir.
11.11. YERLİARA Mal/Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Mal/Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
11.12. Mal/Hizmet Veren ile Mal/Hizmet Alan arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. YERLİARA tarafından işletilen Web Sitesi’nde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, YERLİARA, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
11.11. YERLİARA, sisteminde kayıtlı Mal/Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Teklif oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Mal/Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Mal/Hizmet Alan ve Mal/Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Mal/Hizmet Alan ve Mal/Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir.
11.14. Mal/Hizmet Alan bilgileri YERLİARA tarafından Mal/Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Mal/Hizmet Veren tarafından ayrıca Mal/Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Mal/Hizmet Alan ile Mal/Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
11.15. YERLİARA ile Mal/Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

Madde 12
Mal/Hizmet Alan’ın Yükümlülükleri
12.1. Mal/Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Mal/Hizmet Alan’a aittir.
12.2. Mal/Hizmet Alan, Mal/Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde Mal/Hizmet Veren’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.
12.3. Mal/Hizmet Alan, bir Mal/Hizmet Veren’in Teklifi’ni kabul ettiğinde veya Rezervasyon Sistemi’nde Mal/Hizmet Talebini onayladığında, Mal/Hizmet Veren’e verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.
12.4. Mal/Hizmet Alan, Web Sitesi aracılığı ile oluşturulan bir Mal/Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak YERLİARA’nın bilgisi dahilinde olmaksızın, YERLİARA’yı dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Mal/Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.
12.5. Mal/Hizmet Alan, Mal/Hizmet Veren ile yaptığı sözleşmede, YERLİARA’nın hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
12.6. Mal/Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda YERLİARA’yı bilgilendirmeyi kabul eder.
12.7. Mal/Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, YERLİARA’nın anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan YERLİARA sorumlu değildir.
12.6. Mal/Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, YERLİARA’nın gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
12.9. Mal/Hizmet Alan, bazı hizmetlerin Mal/Hizmet Veren tarafından ifa edilebilmesi için, hizmetin görüleceği veya hizmetin görülmesi için keşif yapılacak yere; Mal/Hizmet Veren veya personelinin girişine, keşif için ölçü alınmasına veya yerin fotoğraflarının çekilmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.
12.10. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Mal/Hizmet Alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.
12.11. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Mal/Hizmet Alan’ın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Mal/Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. YERLİARA sadece kendi hizmet komisyonuyla ilgili olarak Mal/Hizmet Alan’a fatura kesmek mükellefiyetindedir.
12.12. Ancak Mal/Hizmet Alan, 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ̆” uyarınca bu kapsamda çalıştıracakları Mal/Hizmet Veren’i günlük olarak sigortalayacağını ve ilgili kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 13
YERLİARA’ya Verilen Yetkiler
13.1. YERLİARA sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi’nin kullanımına ilişkin olarak YERLİARA’ya herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle YERLİARA’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
13.2. YERLİARA veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Mal/Hizmet Alan ve Mal/Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle YERLİARA’nın Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
13.3. YERLİARA veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Mal/Hizmet Talebi’ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
13.4. YERLİARA, Web Sitesi’nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. YERLİARA, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler YERLİARA’nın gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
13.5. YERLİARA Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde […….@YERLİARA] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
13.6. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde YERLİARA, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, YERLİARA kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
13.7. Kullanıcılardan Mal/Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, YERLİARA tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. YERLİARA’nın söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. YERLİARA, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
13.6. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, YERLİARA dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
13.9. Mal/Hizmet Veren ve Mal/Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, YERLİARA tarafından yayınlanmış olması Mal/Hizmet Veren ve Mal/Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
13.10. YERLİARA hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
13.11. YERLİARA, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
13.12. YERLİARA Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
13.11. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak YERLİARA’da e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Madde 14
Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)
14.1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
14.2. Kullanıcı’lar birbiriyle ya da YERLİARA çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
14.3. Mal/Hizmet Alan veya Mal/Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

Madde 15
Web Sitesi İçeriği
Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,
15.1. YERLİARA Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve
15.2. YERLİARA, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

Madde 16
Sorumluluk Sınırlamaları
16.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, YERLİARA, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
16.2. YERLİARA, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
16.3. YERLİARA koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
16.4. YERLİARA 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Mal/Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Mal/Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Mal/Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Madde 17
Telif Hakkı Politikası
17.1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. YERLİARA, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
17.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı YERLİARA’ya aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
17.3. YERLİARA’ya iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları YERLİARA’ya aittir. YERLİARA söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. YERLİARA, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

Madde 18
Web Sitesi Üzerindeki İçerik
18.1. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. YERLİARA (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
18.2. Web Sitesi YERLİARA kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. YERLİARA, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
18.3. YERLİARA, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
• İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
• Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Madde 19
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Açık Rıza
Taraflar, YERLİARA veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin bilgilerin işlenmesi ve işlenmek üzere aktarım yapılması hususunda açık ve kesin olarak onay verdiklerini vermektedirler.
İşbu Açık Rıza Metni kapsamında YERLİARA; Tarafların kişisel verilerini, YERLİARA’nın amaçlarına yönelik olarak işleyebilir veya web sayfası, sosyal medya hesaplarına, televizyon kanallarına, radyo spotlarına, internet kullanım kanallarına, kablolu ve kablosuz yayınlara, dergi ve gazete ilanlarına ve bunlarla sınır olmaksızın her türlü yazılı ve/veya görsel mecralara, alt mecralara, organizasyon ve etkinliklere aktarabilir.
İşbu Açık Rıza Metni, ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince Tarafların kişisel verilerinin sadece YERLİARA’nın amacı doğrultusunda işlenmesini, YERLİARA’nın web sayfası, sosyal medya hesaplarına, televizyon kanallarına, radyo spotlarına, internet kullanım kanallarına, kablolu ve kablosuz yayınlara, dergi ve gazete ilanlarına ve bunlarla sınır olmaksızın her türlü yazılı ve/veya görsel mecralara, alt mecralara, organizasyon ve etkinliklere aktarılmasını da içermektedir.

Madde 20
Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme
20.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
20.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Cağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

Madde 21
Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi
21.1. YERLİARA sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
21.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda YERLİARA’nın ticari defter ve kayıtları ile YERLİARA sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 22
Sözleşmenin İhlali ve Feshi
22.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan YERLİARA’nın ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. YERLİARA Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
22.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez

Madde 23
Yürürlük
Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara YERLİARA tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Güncelleme Tarihi : 07 Haziran 2019 21:07