MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) YERLİARA TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ., (bundan sonra “YERLİARA” olarak anılacaktır) ile www.yerliara.com www.yerliara.net adresinden ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden aylık günlük veya yıllık taahhütlü üyelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda YERLİARA’in sunduğu reklamsız veya reklamlı içerik hizmetlerinden (“ İçerik Hizmetleri” ) yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasında elektronik ortamda satılan hizmetin satış tarihinde Tüketici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’de YERLİARA’e ilişkin ticari bilgiler şöyledir: MERSİS No : 0950097831200001 Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü – 277842-5 Vergi Numarası : Beşiktaş Vergi Dairesi / 9500978312 Şirket Adresi : DİKİLİTAŞ MAH.BARBAROS BLV. ERTUĞRUL ST.SUBAY LOJ.NO:121/8 BEŞİKTAŞ Şirket Telefonu : 0532 577 20 41 Kep Adresi : Şirket e-posta adresi : info@yerliara.com 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE İLGİLİ MEVZUAT İşbu Sözleşme’nin konusu, Tüketici’nin ödemekle yükümlü olduğu hizmet bedeli YERLİARA’e ödendiği süre boyunca Tüketici’nin internet üzerinden bağlantı sağlayacağı YERLİARA platformunda yer alan İçerik Hizmetleri’nden (“ Içerik Hizmetleri”) yararlanması ve bu kapsamda 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması hakkındadır… İşbu Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır. 3. HİZMETİN KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME Tüketici YERLİARA, üzerinden ve/veya mobil cihaz, telefon, akıllı televizyon ve/veya başkaca teknolojik aletler üzerinden aylık veya yıllık taahhütlü üyelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda YERLİARA’in sunduğu reklamsız veya reklamlı, içerik hizmetlerinden (“ İçerik Hizmetleri” ) yararlanabilecektir. YERLİARA Tüketici’ye sunduğu içerikleri kendi yayın akışı ve reklamları içerisinde tek taraflı olarak değiştirebilir. Tüketicinin Aylık otuz (30) günlük sürelerde yenilenen abonelik paketini seçmesi halinde: abonelik, Tüketici tarafından fatura yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarihe denk gelen günde 30 (otuz) günlük sürelerle yeniden yenilenecek olup yenilenen döneme ilişkin hizmet bedeli Tüketici’nin YERLİARA’e bildirdiği kredi kartı üzerinden düzenli olarak her yeni 30 (otuz) günlük fatura dönemi başında tahsil edilecektir. Aboneliği yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce üyelik iptalinin madde 6’da belirtilen usullerde YERLİARA’e iletilmesi gerekmektedir. Tüketici , Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra YERLİARA’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin öncesinden seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir. Yıllık (360 günlük) yenilenen taahhütlü abonelik seçilmesi halinde: Taahhütlü Abonelik, Abone tarafından en az bir fatura dönemi öncesinde fesih edilmediği takdirde, satın alındığı tarih itibariyle 360 günlük sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Abone’nin belirlediği ödeme aracından her yenilenen 360 günlük dönem başında tahsil edilecektir. Yenilemenin istenmemesi halinde, en geç yenileme tarihinden bir önceki ay içerisinde yer alan fatura döneminde fesih talebinin yazılı olarak veya çağrı merkezimiz üzerinden YERLİARA’e iletilmesi gerekmektedir. Tüketici , Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imzasından sonra YERLİARA’in işbirliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır. Kampanyanın sona ermesinden itibaren, Tüketici’nin öncesinde seçmiş olduğu abonelik paketi üzerinden devam edecektir. Ödeme bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden 30 günlük yenilenen aboneliğin geçerli olacağı hallerde: Kampanya süreleri tek taraflı olarak YERLİARA tarafından belirlenecek olup, , bu süre sona ermeden önc Tüketici tarafından feshedilmediği takdirde abonelik, kampanyanın sona erdiği tarih itibariyle standart 30 (otuz) günlük yenilenen abonelik paketi üzerinden devam edecektir. Abonelik, kampanya süresi sona ermesinden önce ya da standart abonelik başladığı takdirde yenileme tarihinden önce fesih edilmediği takdirde, standart aboneliğin başladığı tarih itibariyle 30 (otuz) günlük sürelerle yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Tüketici’nin bildirdiği ödeme yöntemleri üzerinden standart aboneliğin başladığı tarih ve her yenilenen 30 (otuz) günlük dönem başında tahsil edilecektir. Aboneliği yenilemenin istenmemesi halinde, yenileme tarihinden önce üyelik iptalinin madde 6’da belirtilen usullerde YERLİARA’e iletilmesi gerekmektedir. Tüketici, YERLİARA’in ifa ettiği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu İçerik Hizmetleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüketici, YERLİARA’in sağlamış olduğu İçerik Hizmetleri’nin kullanılması için içerikleri izleyeceği teknik donanım, yazılım programları, sistemsel altyapı vb. sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. YERLİARA’in Tüketici’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu İçerik Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 4. HİZMETİN TESLİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tüketici tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir. Aboneler hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 10 dakika içerisinde faydalanmaya başlayabilirler. Tüketici hizmeti YERLİARA platformuna şifresi ile girerek İçerik Hizmetleri’ne ulaşabilir. Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme YERLİARA tarafından tahsil edilemez ise, YERLİARA ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Mücbir sebep sayılan ve YERLİARA’nin olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, YERLİARA yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, YERLİARA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için YERLİARA’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 5. ÜYELİK İPTALİ Otuz (30) günlük yenilenen abonelik seçilmesi halinde; üyelik iptalini yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak veya çağrı merkezimiz üzerinden YERLİARA’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde üyelik otomatik olarak durdurulacaktır. Yıllık (360 günlük) yenilenen taahhütlü abonelik seçilmesi halinde; abonenin süresinden önce iptal etmek isteyen abonenin bu talebini en az bir fatura dönemi öncesinden yazılı olarak veya çağrı merkezimiz üzerinden YERLİARA’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda Tüketici’den talep edilecek cayma bedeli, taahhüt kapsamında kullanılmayan aylara uygulanan indirim tutarı ile sınırlı olacaktır. İptal talebinin alınması üzerine, üyelik bir sonraki ay içerisinde yenileme dönemine denk gelen günde otomatik olarak durdurulacaktır. Taahhütlü aboneliklerde cayma hakkının abone tarafından kullanılarak sözleşmenin feshedilmesi halinde, YERLİARA fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan tutarın kullanılmayan aylara ilişkin yapılan indirim tutarı mahsup edilmesi kaydıyla iade edecektir. 6. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ Tüketici YERLİARA tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini 0532 577 20 41 nolu çağrı merkezi veya info@yerliara.com adresi üzerinden iletebilir. Bununla birlikte tüketici şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde,Tüketicinn ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya tüketicinin ikametgahında bulunan Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir. 7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI a)YERLİARA işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve Tüketici’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği işbu Sözleşme’nin ifa edilmesi kapsamında Tüketici’nin kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılması kabul etmektedir. Tüketici; Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. Tüketici KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kvkbasvuru@yerliara.net kvkbasvuru@yerliara.comveya .. üzerinden elektronik posta adresine iletebillecektir. YERLİARA, Tüketici tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebin YERLİARA tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Tüketici cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir. b) Gizlilik ve Çerez Politikası”, YERLİARA web sitesinde özel olarak düzenlenmiştir. “Gizlilik ve Çerez Politikası” hakkında detaylı bilgi edinmek için web sitesinde yayınlanan ilgili metinlerin okunması gereklidir. 8. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 9.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. 9.2 Platform’u bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır. 9.3 Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde Tüketici tarafından bildirilen elektronik posta adresine YERLİARA tarafından gönderilecektir. 9.4 İşbu Sözleşmeden doğan damga vergisi, taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır. Söz konusu bedelin yarısı, Tüketici’nin faturasına yansıtılacaktır.